Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
USAID
 

Osnovni strateški cilj USAID-a u Srbiji je da podrži viziju Srbije kao demokratske, prosperitetne zemlje koja se kreće ka evroatlanskim integracijama. USAID, u cilju da pomogne Srbiji da ostvari ovu viziju, blisko sarađuje sa partnerima u Srbiji na programima u dve ključne oblasti:

Jačanje demokratije i demokratske uprave

USAID podržava brojne projekte čiji je cilj dalji razvoj demokratske kulture i prakse u Srbiji. USAID obezbeđuje sredstva i finansijsku podršku NVO sektoru širom Srbije kako bi angažovale građane u razumevanju i pružanju podrške neophodnim reformama, dok u isto vreme vrše nadzor rada vlade i lokalnih samouprava. Podrška nezavisnim, lokalnim medijskim kućama omogućava dostupnost pouzdanih vesti i informacija svim građanima i podstiče dugoročnu održivost ovih medija. Podrška demokratskim političkim strankama potencira potrebu za internom stranačkom demokratijom, razvojem politike delovanja i komunikacijom sa građanima. Jedan od projekata pomaže pravosuđu da upravlja sopstvenim finansijama i da poboljša efikasnost sudova, a istovremeno pruža podršku uspostavljanju kancelarije za budžet i finansije u Skupštini Srbije. USAID, takođe, podržava učešće mladih političara i žena u radu Skupštine i podstiče bolje funkcionisanje skupštinskih odbora, poslaničkih klubova i međustranačkih foruma.

Podsticaj ekonomskom razvoju

Srbija je ostvarila značajan napredak u izradi pravnog i političkog okvira za ekonomski razvoj, ali predstoje joj važni koraci u obezbeđivanju održive stabilnosti. USAID sarađuje sa partnerima u Vladi Srbije, nevladinim organizacijama i ministarstvima SAD na: produbljivanju strukturalnih reformi i poboljšanju procesa u zakonodavstvu; pružanju podrške realizaciji i provođenju novih zakonodavnih okvira i podsticanju bolje uprave; podršci provođenju autoriteta ključnih institucija i njihovoj odgovornosti pred javnošću. Obrazovanje i informisanje javnosti su sastavni elementi gotovo svih napora da se promoviše razumevanje i podrška reformama. Očekuje se da će zalaganja na nacionalnom nivou za rezultat imati veće poverenje investitora u pravila i ponašanje ključnih institucija što će uticati na porast ulaganja u Srbiju. Bolje usklađena, pouzdana i odgovorna uprava bi, takođe, trebalo da stekne više poverenja u domaćoj javnosti i bolju podršku za dalji razvoj demokratske uprave i napredak ekonomskih reformi.

Pored toga, kako se Srbija približava članstvu u EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji, preduzeća se susreću sa boljim prilikama, ali i sa izazovima. Poslovni sektor u Srbiji, kako bi izvukao korist od promena koje će doneti liberalizacija tržišta, treba da se modernizuje i poveća svoju efikasnost. USAID sarađuje sa perspektivnim malim i srednjim preduzećima u oblasti poljoprivrede, industrije i u sektoru usluga sa ciljem da se poveća njihova produktivnost, nadogradi kvalitet proizvoda i prošire tržišta. Podrška USAID je usko usmerena na bolje poslovne prakse, razvoj radne snage, bolji pristup tržištima, ispunjavanje međunarodnih standarda i uvođenje novih tehnologija. Razvoj jakog i konkurentnog poslovnog okruženja nudi najbolju perspektivu za dugoročan, održiv ekonomski razvoj i veću zaposlenost.

Za više informacija o aktivnostima USAID u Srbiji, molimo vas da posetite: http://serbia.usaid.gov/