Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Nabavke i tenderi
 

Nabavno odeljenje ambasade je odgovorno za nabavku svih roba i usluga za potrebe ambasade SAD u Beogradu. Na ovoj stranici ćete naći linkove za sve bliže informacije koje će Vam pomoci u poslovanju sa ambasadom.

Ako prihvatate opšte uslove poslovanja sa ambasadom, molimo Vas da popunite formular za Prijavu dobavljača i pošaljete nam ga putem faksa kako bi smo Vas uključili u nasu bazu potencijalnih dobavljaca.

Faks: +381 11 706-4006
blg-procurement@state.gov

Generalni uslovi poslovanja sa Ambasadom SAD u Beogradu

Ukoliko žele da posluju sa ambasadom SAD, preporučujemo da preduzeća dostave Nabavnom odeljenju ambasade dokumentaciju o svom poslovanju (npr. referentne liste, prospekte, brošure, kataloge, cenovnike ili druge informativne materijale). Ambasada je zahvalna za sve materijale kojima se preduzeće predstavlja – poželjno, ali ne i obavezno na engleskom jeziku.

Porudžbine

  • Za naručivanje roba i usluga u ime vlade SAD, nadležno je isključivo Nabavno odeljenje ambasade. Narudžbine drugih lica iz ambasade su neovlašćene, i za njih ambasada ne snosi bilo kakvu odgovornost.
  • Za narudžbine čija vrednost premašuje USD 500,00 ambasada je dužna da dobavljačima dostavi potpisanu narudžbenicu (vidi formular OF-347), ili ugovor s potpisom ovlašćenog lica. U suprotnom vlada SAD nije u obavezi prema dobavljaču i za plaćanje je odgovoran sam naručilac.

Plaćanje

  • Ambasada SAD robu i usluge plaća jedino po isporuci ili izvršenju, na osnovu i po prijemu ispravnog, originalnog računa/fakture.
  • Za robu i usluge koje se primaju u dužem vremenskom periodu, plaćanje može da bude i progresivno, to jest po fazama
  • Isplata je u dinarima, na račun ili gotovinski.
  • U skladu sa američkim zakonima, račune-fakture ambasada plaća u roku od 30 dana od prijema ispravnih računa-faktura.
  • Fakture moraju da budu originali – nikako fotokopije ili faks kopije.

Porez

  • Ambasada je oslobodjena poreza na dodatu vrednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS br. 84/04 i 86/04). Shodno tome, oslobadjanje od PDV-a izvodi se u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskog oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (§ 17 - 21), objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije br. 124 od 19.11.2004. godine.

Registracija Firme

  • Firma koja želi da posluje sa ambasadom dužna je da na zahtev ambasadi dostavi fotokopiju rešenja o registraciji kod nadležnog Privrednog suda, kao i fotokopiju rešenja Ministarstva finansija kojim se firmi dodeljuje Poreski identifikacioni broj.