Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Povratnici rezidenti
 

Podnesak za povratak stranog lica sa stalnim boravištem

Strano lice sa stalnim boravištem koje se vraća u Sjedinjene Američke Države posle posete inostranstvu u periodu kraćem od jedne godine, može zatražiti ponovan ulazak tako što će pokazati Karticu za registraciju stranaca (“zelenu kartu“) imigracionim vlastima pri ulasku u zemlju. Ograničenje od jedne godine ne važi za supružnika ili dete pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, i za civilno lice zaposleno u vladi Sjedinjenih Američkih Država koje se nalazi u inostranstvu iz službenih razloga. U ovom slučaju, supružnik ili dete, mora pokazati zelenu kartu pomenutu ranije, ne odreći se prebivališta, prethoditi ili biti u pratnji pripadnika oružanih snaga ili vladinog službenika, ili biti u nameri da mu se pridruži u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od četiri meseca po povratku.

Strano lice sa stalnim boravištem koje namerava da ostane u inostranstvu duže od jedne godine, treba da se prijavi Servisu Sjedinjenih Američkih Država za imigraciju i naturalizaciju, najmanje 30 dana pre datuma svog puta, za dozvolu povratka. Dozvola važi dve godine i ne može biti produžena. Ako je ova dozvola dobijena lice može koristiti ovu kartu da ponovu uđe u Sjedinjene Američke Države u periodu njene važnosti. Svako strano lice koji podnosi zahtev za ponovan ulazak mora zadovoljiti sve zahteve za prijem kod imigracionih vlasti.

Dozvola za ponovan ulazak ne očuvava boravište u cilju naturalizacije. Molba za zadržavanje boravišta mora biti predata Servisu Sjedinjenih Američkih Država za imigraciju i naturalizaciju pre odlaska iz Sjedinjenih Američkih Država. Dodatne informacije mogu se dobiti u Servisu Sjedinjenih Američkih Država za imigraciju i naturalizaciju koji je nadležan po principu mesta boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dokumenta za ulazak u stranu zemlju podležu nadleštvu vladinog sektora; informacije o ovim pitanjima treba zatražiti od predstavnika tih zemalja u Sjedinjenim Američkim Državama. Dozvola za ponovan ulazak sadrži mesto za vizu koju izdaje konzularno predstavništvo tih zemalja.

Strano lice sa stalnim boravištem koje je u nemogućnosti da se vrati u Sjedinjene Američke Države u periodu važnosti Kartice za registraciju stranaca, ili Dozvole za ponovan ulazak, može se obratiti najbližem konzularnom predstavništvu Sjedinjenih Američkih Država za izdavanje specijalne imigracione (SB1) vize za Povratak lica sa stalnim boravištem. Da bi se kvalifikovali za to strano lice mora pokazati:

  • Da je bilo zakonski sa stalnim boravištem kada je napustilo Sjedinjene Američke Države
  • Da je, kada je odlazilo, imalo želju da se vrati u Sjedinjene Američke Države, i da i dalje ima tu nameru
  • Da se vraća posle posete inostranstvu na određeno vreme, i ako je boravak bio produžen, da je uzrok toga izvan njegove moći, i za žta nije odgovoran; i
  • Da je kvalifikovan za izdavanje imigracione vize u svakom drugom pogledu.

Podnosioci molbi za izdavanje (SB1) vize za Povratak lica sa stalnim boravištem treba da kontaktiraju najbliže konzularno odeljenje na vreme pre svog željenog puta (najmanje tri meseca ranije, ako je to moguće), da bi obezbedili dovoljno vremena za izdavanje vize.

U slučaju da se licu u povratku sa stalnim boravištem odbije izdavanje vize (SB1) pri dolasku, i da se strano lice odrekne boravišta u Sjedinjenim Američkim Državama, može ali i ne mora biti moguće izdavanje neimigrantske vize, zavisno od toga da li je podnosilac molbe obezbedio boravište u inostranstvu gde će se vratiti. Ako podnosilac molbe, koji želi da se vrati u Sjedinjene Američke Države, ne može dati ubedljive dokaze o prinuđenosti boravka u inostranstvu, on može podneti zahtev za dobijanje imigracione vize na istim osnovama na kojima ju je dobio i pre, ako je to moguće.